Regulamin dotyczący zakupu kursów dostępny jest pod linkiem https://kursy.adriankilar.com/regulamin/

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem www.adriankilar.com, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.). 
 2. Podstawowe definicje:
 1. Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu www.adriankilar.com; kursy.adriankilar.com;
 2. Sprzedawca lub Usługodawca: Adrian Kilar, prowadzący działalność pod firmą Adrian Kilar MOTION z siedzibą w Gorlicach, ul. Marii Konopnickiej 13/82, 38-300 Gorlice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7382019900, REGON 122732970;
 3. Klient lub Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Serwisu. Klient lub Użytkownik to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień;
 4. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Serwis: platforma informacyjno-sprzedażowa, dostępna pod adresem www.adriankilar.com oraz kursy.adriankilar.com oferująca dostęp do Usług Elektronicznych oraz Produktów, w tym Sklep;
 6. Zakładka Kurs – część Serwisu, zawierająca ofertę sprzedaży Kursów;
 7. Zakładka Sklep – część Serwisu, zawierająca ofertę sprzedaży Towarów;
 8. Zakładka O nas – część Serwisu, zawierająca informację o Sprzedawcy;
 9. Zakładka Kontakt – część Serwisu, zawierająca dane kontaktowe oraz Formularz kontaktowy;
 10. Zakładka Moje Konto – część Serwisu, umożliwiająca logowanie do Konta lub zarejestrowanie Konta; 
 11. Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
 12. Sklep: Usługa elektroniczna, Sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.adriankilar.com; kursy.adriankilar.com, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie;
 13. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
 14. Produkt– produkty lub usługi znajdujące się w ofercie Sprzedawcy szczegółowo opisane w Serwisie, w tym produkty elektroniczne sprzedawane w Sklepie, w szczególności Kursy oraz inne produkty, w tym presety szczegółowo opisane w Zakładce Kurs i w Zakładce Sklep;
 15. Kursy – materiały edukacyjne (w formie tekstu, zdjęć, nagrań audio, nagrań video lub modłów sprawdzających wiedzę) do samodzielnej nauki on-line, szczegółowo opisane w Zakładce Kurs, których zakup następuje poprzez przekierowanie w Serwisie do Sklepu pod adresem: kursy.adriankilar.com; 
 16. Presety – usługa cyfrowa – zestaw ustawień parametrów zdjęcia;
 17. Certyfikat – dokument poświadczający ukończenie Kursu przez Użytkownika, generujący się automatycznie po przerobieniu całego materiału w danym Kursie;
 18. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Produktu, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Serwisie i jego przyjęcie przez Sprzedawcę;
 19. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej dostępnej w Serwisie, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Serwisie;
 20. Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktu złożona przez Klienta za pomocą środków
 21. VOD – video-on-demand, Usługa Elektroniczna, zezwalająca na oglądanie materiału filmowego lub słuchanie nadawanego nagrania dźwiękowego, dostępnego w ofercie Sprzedawcy, w wybranym przez Klienta czasie; 
 22. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletter-a, zawierającego informacje o Serwisie, w tym o nowościach w Serwisie;
 23. Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne);
 24. Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).  

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 • 1. Informacje dla wszystkich Użytkowników

 1. Dane do kontaktu z Usługodawcą: adres: [Adrian KIlar, Rakowiecka 30a 02-528 Warszawa, e-mail: kontakt@adriankilar.com, tel.790236505.
 2. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem. 
 3. Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
 1. Sklep, w tym Zakładka Kurs;
 2. Informacje o Usługodawcy; 
 3. Kontakt;
 4. Newsletter;
 5. Konto;
 6. Platforma Video-On-Demand (VOD),
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5.; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 
 3. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnej usługi następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie). Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. 
 4. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Serwisu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. 
 5. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. 
 6. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. 

 • 2. Dodatkowe informacje dla Konsumentów

 1. Umowa dotycząca zakupu Produktu lub korzystania z Usług Elektronicznych nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Produktu lub czas korzystania z Usługi Elektronicznej. 
 3. Korzystanie ze Sklepu lub Usługi Elektronicznej przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. 
 4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 3. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Użytkownik może skorzystać z Formularza kontaktowego pod adresem www.adriankilar.com w celu kontaktu z Usługodawcą, w tym skierowania zapytania do Usługodawcy lub przekazania informacji Usługodawcy.
 2. Skorzystanie z Formularza kontaktowego jest bezpłatne i wymaga podania określonych danych oraz złożenia oświadczeń oraz kliknięcia w pole „Prześlij”. 
 3. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.
 4. Usługodawca podejmie działania odpowiednie do treści wiadomości od Użytkownika, otrzymanej za pośrednictwem Formularza kontaktowego. 

ROZDZIAŁ 4. KONTO

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane. 
 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień, przeglądanie historii Zamówień oraz przeglądanie uzyskanych Certyfikatów za ukończenie Kursu.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Serwisie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@adriankilar.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Adrian Kilar ul.Rakowiecka 30a 02-528 Warszawa. 

ROZDZIAŁ 5. SKLEP

 • 1. Produkty

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad. Szczegółowy opis Produktu znajduje się na stronie Sklepu oraz w Zakładce Sklep.
 2. Gwarancja na Towary nie jest udzielana, usługi posprzedażowe nie są świadczone.

 • 2. Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie. 
 2. Pierwsze zamówienie rejestruje Konta w Sklepie. 
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty.
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego. 
 6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „kupuję i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 7. Czas realizacji zamówienia w przypadku produktów cyfrowych jest natychmiastowy po opłaceniu zamówienia, w przypadku produktów nie cyfrowych (tj. do dnia wysyłki Produktu) wynosi do 3 dni roboczych. 
 • 3. Płatności

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Produktu podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.   
 2. Klient może wybrać formę płatności:

 1. zapłata za pośrednictwem systemu płatności Dotpay.pl – zapłata przed wysyłką Produktu (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Dotpay.pl. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Dotpay.pl.
 1. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty w dniu zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U. 2019.1145 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
 3. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych na adriankilar.com jest PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Kanclerskiej 15, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, posiadająca numer NIP 779-236-98-87, NIP EU PL7792369887, numer REGON 301345068 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5 476 300,00 PLN.

 • 4. Dostawa

 1. Dostęp do Produktu jest aktywowany w momencie otrzymania zapłaty przez Usługodawcę. Klient otrzymuje powiadomienie o przydzieleniu dostępu do Produktu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w Formularzu.
 2. Dostęp do Produktu jest możliwy:
 1. poprzez link z wiadomości z powiadomieniem o przydzieleniu dostępu;
 2. poprzez Konto w Serwisie.
 1. Sprzedawca wskazuje, że z chwilą wydania Produktu Klientowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Produktu Konsumentowi. Za wydanie Produktu uważa się jego udostępnienie przez Sprzedawcę Klientowi.

ROZDZIAŁ 6. ZAKŁADKA KURS

 • 1. Kursy

 1. Kursy oferowane w Zakładce Kurs mogą stanowić:
 1. kurs w formie materiałów on-line (dostęp on-line);
 2. kurs w formie materiałów do pobrania.
 1. Kursy stanowią materiały edukacyjne w formie tekstu, zdjęć, nagrań audio, nagrań video lub modułów sprawdzających wiedzę. Szczegółowy opis Kursów znajduje się w Zakładce Kurs.
 2. Sprzedawca oświadcza, że treści przekazane w Kursach mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 3. Na Kursy nie jest udzielana gwarancja. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych.
 4. Korzystanie z Kursów może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021.1062 tj.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie. 

 • 2. Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie Kursów może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie pod adresem: kursy.adriankilar.com;
 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy). 
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty. 
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 5. Zamówienia  w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego. 
 6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamawiam i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 • 3. Płatności

 1. Wszystkie ceny Kursów podawane w Zakładce Szkolenia są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron. 
 2. Klient może wybrać formę płatności:
 1. przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Usługodawcy. Realizacja Zamówienia (przydzielenie dostępu do Szkolenia) następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Usługodawcy;
 2. zapłata za pośrednictwem systemu płatności przelewy24 lub paypal – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu przelewy24 lub paypal. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności przelewy24 lub paypal.
 1. Serwis wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty w dniu zawarcia umowy, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U. 2020.1740 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

 • 4. Dostawa

 1. Dostawa Kursu polega na przydzieleniu dostępu do Kursu drogą elektroniczną.  
 2. Dostęp do Kursu jest aktywowany w momencie otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę. Klient otrzymuje powiadomienie o przydzieleniu dostępu do Kursu na adres mailowy, wskazany przez Klienta w Formularzu.
 3. Dostęp do Kursu jest możliwy:
 1. poprzez link z wiadomości z powiadomieniem o przydzieleniu dostępu do Kursu;
 2. poprzez Konto w Serwisie.
 1. Dostęp do Kursu jest aktywny przez czas wynikający z opisu danego Kursu. Po upływie tego okresu dostęp do Kursu wygasa automatycznie.
 2. W okresie aktywnego dostępu do Kursu Klient może korzystać z Kursu nieograniczoną liczbę razy.

ROZDZIAŁ 7. NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Użytkownikowi zamówionych informacji.
 2. Korzystanie z Newsletter-a jest bezpłatne i wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń.
 3. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a. Korzystanie z Newsletter-a jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres: kontakt@adriankilar.com lub też pisemnie na adres Usługodawcy. 

ROZDZIAŁ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi na prawach konsumenta. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U. 2019.1145 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

1) wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:

 1. a) Produkt nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. b) Produkt nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;
 3. c) Produkt nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. d) Produkt został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

2) Produkt ma wadę prawną, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;

3) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.

4)  Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;

5) jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;

6) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu konsumentowi, a jeśli Produktem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Produktu;

7) uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:

 1. a) żądanie obniżenia ceny Produktu albo odstąpienie od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
 2. b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;

8) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana;

9) Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 1. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu. 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż adriankilar.com i kursy.adriankilar.com, do których linki zawarto w Serwisie.

ROZDZIAŁ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2019.1145 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. 
 3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu. 
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę  utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 3. w której Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której Produktem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której Produktem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której Produktem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Produktu. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest  za niezawartą. 
 7. Sprzedawca wskazuje, że Presety stanowią treści cyfrowe i w związku z tym Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży tych Produktów zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Postanowienia zawarte w punktach 2-11 stosuje się do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

ROZDZIAŁ 10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Adrian Kilar ul. Rakowiecka 30a 02-528 Warszawa. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Powyższe nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który może kierować reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis przedmiotu reklamacji i żądanie Użytkownika.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania. 
 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami. 

ROZDZIAŁ 11. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
 1. Usługodawca zapewnia, aby dane te były:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 1. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
 2. Usługodawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 4. Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Usługodawcy.

8. Usługodawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

9. W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:

1) podwykonawcom;

2) firmie hostingowej,

3) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,

4) dostawcy usług internetowych,

5) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,

6) dostawcy platformy płatności elektronicznych,

7) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,

8) podmiotom świadczącym obsługę księgową.

 1. Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:

1) nazwisko i imiona Klienta;

2)  adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania;

3) adresy elektroniczne Klienta.

ROZDZIAŁ 12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu. 
 2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej www.adriankilar.com oraz kursy.adriankilar.com stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej. 
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.adriankilar.com oraz kursy.adriankilar.com bez zgody właściciela jest zabronione. 
 4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019.1231 t.j. ze zm.).
 5. Poprzez zawarcie umowy lub korzystanie z Serwisu Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do Produktów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019.1231 t.j. ze zm.), ale wyłącznie licencję do użytkowania na warunkach określonych w Serwisie, bez prawa do udzielania sublicencji.

ROZDZIAŁ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Użytkownikiem będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów (tj. sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego, Dz.U. 2021.1805t.j.).

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(dotyczy tylko konsumentów i przedsiębiorców uprzywilejowanych na prawach konsumenta)

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

Adrian Kilar ul. Rakowiecka 30a 02-528 Warszawa te. 790236505

e-mail: kontakt@adriankilar.com

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

(dotyczy tylko konsumenta lub przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta)

………………………., ……………………………….

…………………………………………

(imię i nazwisko Klienta)

………………………………………..

…………………………………………

(adres do korespondencji)

…………………………………………

(numer telefonu do kontaktu)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy na odległość, zawartej w dniu ………….. ………………………………………… i dotyczącej …………………………………………… …………………………………… za cenę  ………………………………………………..

Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 

…………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis Klienta, 

jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)