REGULAMIN SERWISU www.adriankilar.com; kursy.adriankilar.com

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Data wejścia w życie regulaminu: 01.02.2023

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem www.adriankilar.com, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).
Podstawowe definicje:
Regulamin: Regulamin Serwisu www.adriankilar.com oraz kursy.adriankilar.com;
Sprzedawca lub Usługodawca: Adrian Kilar, prowadzący działalność pod firmą Adrian Kilar MOTION z siedzibą w Gorlicach, ul. Marii Konopnickiej 13/82, 38-300 Gorlice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7382019900, REGON 122732970, e-mail kontakt@adriankilar.com, tel. 790236505;
Klient lub Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Serwisu. Klient lub Użytkownik to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień;
Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Serwis: platforma informatyczno-sprzedażowa, dostępna pod adresem www.adriankilar.com oraz kursy.adriankilar.com, zawierająca ofertę Sprzedawcy;
Zakładka Kurs – część Serwisu, zawierająca ofertę sprzedaży Kursów;
Zakładka Sklep – część Serwisu, zawierająca ofertę sprzedaży Towarów;
Zakładka O nas – część Serwisu, zawierająca informację o Sprzedawcy;
Zakładka Kontakt – część Serwisu, zawierająca dane kontaktowe oraz Formularz kontaktowy;
Zakładka Moje Konto – część Serwisu, umożliwiająca logowanie do Konta lub zarejestrowanie Konta;
Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
Usługa cyfrowa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2021.2105) pozwalająca konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej, i znajdująca się w ofercie Usługodawcy w Serwisie (w szczególności dostęp do Kursów, Presetów lub VOD). Do Usług cyfrowych mają zastosowanie postanowienia dotyczące Towarów, o ile nie uwzględniono w Regulaminie odrębnych regulacji;
Sklep: Usługa elektroniczna, Sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.adriankilar.com; kursy.adriankilar.com, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie;
Konto – bezpłatna Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
Produkt lub Towar – produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy szczegółowo opisane w Serwisie, prezentowane w Sklepie;
Kursy – materiały edukacyjne (w formie tekstu, zdjęć, nagrań audio, nagrań video lub modłów sprawdzających wiedzę) do samodzielnej nauki on-line, szczegółowo opisane w Zakładce Kurs, których zakup następuje poprzez przekierowanie w Serwisie do Sklepu pod adresem: kursy.adriankilar.com;
Presety – Usługa Cyfrowa – zestaw ustawień parametrów zdjęcia;
Certyfikat – dokument poświadczający ukończenie Kursu przez Użytkownika, generujący się automatycznie po przerobieniu całego materiału w danym Kursie;
Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Produktu, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Serwisie i jego przyjęcie przez Sprzedawcę;
Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej dostępnej w Serwisie, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Serwisie;
Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktu lub Usługi Cyfrowej, złożona przez Klienta za pomocą Formularza;
VOD – video-on-demand, Usługa Elektroniczna, Usługa Cyfrowa, zezwalająca na oglądanie materiału filmowego lub słuchanie nadawanego nagrania dźwiękowego, dostępnego w ofercie Sprzedawcy, w wybranym przez Klienta czasie;
Newsletter – bezpłatna Usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie;
Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne);
Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, według CEIDG.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

§ 1. Informacje dla wszystkich Użytkowników

Dane do kontaktu z Usługodawcą: adres: Adrian Kilar ul. Rakowiecka 30a 02-528 Warszawa, e-mail kontakt@adriankilar.com, tel. 790236505.
Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.
Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
Sklep, w tym Zakładka Kurs;
Informacje o Usługodawcy;
Kontakt;
Newsletter;
Konto;
Platforma Video-On-Demand (VOD).
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5.; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Serwisu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu, rezygnację Newsletter’a lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się.
Sprzedawca informuje, że w Serwisie umieszczane są tylko opinie uzyskane od Klientów, a nadto, że zamieszcza wszystkie uzyskane opinie Klientów, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie korzysta z opinii obcych czy sponsorowanych.
Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§ 2. Dodatkowe informacje dla Konsumentów

Umowa dotycząca zakupu Produktu lub korzystania z Usług Elektronicznych nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Produktu lub czas korzystania z Usługi Elektronicznej.
Korzystanie ze Sklepu lub Usługi Elektronicznej przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 3. FORMULARZ KONTAKTOWY

Użytkownik może skorzystać z Formularza kontaktowego pod adresem www.adriankilar.com w celu kontaktu z Usługodawcą, w tym skierowania zapytania do Usługodawcy lub przekazania informacji Usługodawcy.
Skorzystanie z Formularza kontaktowego jest bezpłatne i wymaga podania określonych danych oraz złożenia oświadczeń oraz kliknięcia w pole „Prześlij”.
Na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.
Usługodawca podejmie działania odpowiednie do treści wiadomości od Użytkownika, otrzymanej za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

ROZDZIAŁ 4. KONTO

Rejestracja Konta na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień, przeglądanie historii Zamówień oraz przeglądanie uzyskanych Certyfikatów za ukończenie Kursu.
Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Serwisie poprzez skorzystanie z opcji „usuń Konto” w ramach ustawień Konta, poprzez, przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@adriankilar.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Adrian Kilar ul. Rakowiecka 30a 02-528 Warszawa, e-mail.

ROZDZIAŁ 5. SKLEP

§ 1. Produkty

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i są zgodne z Umową. Szczegółowy opis Produktu znajduje się na stronie Sklepu oraz w Zakładce Sklep.
Gwarancja na Produkty nie jest udzielana. Usługi posprzedażowe nie są świadczone.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
Pierwsze zamówienie rejestruje Konto w Sklepie.
Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty.
Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „kupuję i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Produktu) wynosi do 3 dni roboczych.
W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.
§ 3. Płatności

Wszystkie ceny Produktów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają wszystkie obowiązkowe podatki). Cena Produktu podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron. Cena Produktu nie uwzględnia kosztów dostawy. Koszty związane z dostawą Produktu (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy.
Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu płatności Paypal lub Dotpay.pl – zapłata przed wysyłką Produktu (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Dotpay.pl. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Paypal lub Dotpay.pl.
Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie w dniu zawarcia Umowy, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U. 2019.1145 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000347935, NIP: 779-236-98-87, o kapitale zakładowym w wysokości 5.476 300,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem UKNF IP24/2014. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
W przypadku informowania o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia także informację o najniższej cenie tego Towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki albo od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w Sklepie (jeśli okres ten jest krótszy niż 30 dni), albo o cenie sprzed zastosowania obniżki (jeśli Towar jest szybko psujący się lub mający krótki termin przydatności).

§ 4. Dostawa

Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu do 3 dni roboczych od dnia wysyłki, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej – w ciągu do 2 dni roboczych od dnia wysyłki.
Nie ma możliwości odbioru osobistego.
Wraz z Produktem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Sprzedawca wskazuje, że:
1) z chwilą wydania Produktu Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Produktu Konsumentowi. Za wydanie Produktu uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
2) przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
Dostęp do Produktu stanowiących treści lub usługi cyfrowe jest udzielany na zasadach opisanych w rozdziale 6 Regulaminu.
§ 5. Odpowiedzialność za wady lub niezgodność z umową

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Produktów jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta (których dotyczą kolejne punkty). Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta za brak zgodności Towaru z Umową na zasadach wynikający z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
1) Towar jest zgodny z umową, jeżeli:
a) jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność są zgodne z Umową;
b) jest przydatny do szczególnego celu, o którym Sprzedawca został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował;
c) Towar nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się takiego towaru;
d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy (w tym trwałość i bezpieczeństwo) jakie są typowe dla tego rodzaju towaru i jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Towaru oraz publicznych zapewnień jego dotyczących);
e) jest dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;
f) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, udostępniony przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy,
2) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, o których mowa w punkcie 2. 1) c-f powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta został poinformowany przez Sprzedawcę o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i zaakceptował ten fakt wyraźnie i odrębnie,
3) Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili dostarczenia Towaru i stwierdzony w ciągu 2 lat od tej chwili, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, w której termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę lub jego poprzedników albo osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy,
4) obowiązuje domniemanie, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem terminu 2 lat od dnia dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia;
5) uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z Umową to:
a) żądanie naprawy lub wymiany Towaru. W takim przypadku Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty związane z naprawą lub wymianą Towaru ponosi Sprzedawca. Naprawa lub wymiana Towaru powinna zostać wykonana w rozsądnym czasie. Jeżeli wymiana lub naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić ich dokonania;
b) Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli:
– Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany Towaru;
– Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru;
– brak zgodności Towaru z Umową nadal występuje, pomimo próby naprawy lub wymiany Towaru;
– brak zgodności Towaru z Umową jest tak istotny, że nie uzasadnia żądania naprawy lub wymiany Towaru;
– okoliczności lub oświadczenie Sprzedawcy wskazują na to, że nie doprowadzi on do zgodności Towaru z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,
7) odnośnie obniżenia ceny:
– obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny towaru pełnowartościowego;
– Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta,
8) odnośnie odstąpienia od Umowy:
– Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność Towaru z Umową jest nieistotna, ale obowiązuje domniemanie, że ta niezgodność jest istotna;
– odstąpienia może dotyczyć tylko Towaru niezgodnego z Umową lub także innych Towarów objętych Umową;
– Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na koszt Sprzedawcy;
– Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, zwróci cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

ROZDZIAŁ 6. ZAKŁADKA KURS

§ 1. Kursy

Kursy oferowane w Zakładce Kurs mogą stanowić:
kurs w formie materiałów on-line (dostęp on-line);
kurs w formie materiałów do pobrania.
Kursy stanowią materiały edukacyjne w formie tekstu, zdjęć, nagrań audio, nagrań video lub modułów sprawdzających wiedzę. Szczegółowy opis Kursów znajduje się w Zakładce Kurs.
Sprzedawca oświadcza, że treści przekazane w Kursach mają charakter wyłącznie edukacyjny.
Na Kursy nie jest udzielana gwarancja. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych.
Korzystanie z Kursów może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021.1062 tj.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.
Kursy są zgodne z Umową.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

Zamówienie Kursów może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie pod adresem kursy.adriankilar.com;
Do korzystania z Kursów może być niezbędne Konto. Pierwsze zamówienie rejestruje Konta w Sklepie.
Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty.
Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „kupuję i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.
Czas realizacji Zamówienia w przypadku treści i Usług Cyfrowych jest natychmiastowy po opłaceniu Zamówienia.
§ 3. Płatności

Wszystkie ceny Kursów podawane w Zakładce Szkolenia są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają obowiązkowe podatki). Cena podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
Klient może wybrać formę płatności:
przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Usługodawcy. Realizacja Zamówienia (przydzielenie dostępu do Kursu) następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Usługodawcy;
zapłata za pośrednictwem systemu płatności przelewy24 lub paypal – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem wybranego systemu płatności. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności.
Serwis wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
Klient zobowiązany jest do zapłaty w dniu zawarcia Umowy, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U. 2020.1740 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych są:
1) PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000347935, NIP: 779-236-98-87, o kapitale zakładowym w wysokości 5.476 300,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem UKNF IP24/2014. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego,
2) PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
W przypadku informowania o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia także informację o najniższej cenie tego Towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki albo od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w Sklepie (jeśli okres ten jest krótszy niż 30 dni), albo o cenie sprzed zastosowania obniżki (jeśli Towar jest szybko psujący się lub mający krótki termin przydatności).

§ 4. Dostawa

Dostawa Kursu polega na przydzieleniu dostępu do Kursu drogą elektroniczną. Dostęp do Kursu jest aktywowany w momencie otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę. Klient otrzymuje powiadomienie o przydzieleniu dostępu do Kursu na adres mailowy, wskazany przez Klienta w Formularzu.
Dostęp do Kursu jest możliwy:
poprzez link z wiadomości z powiadomieniem o przydzieleniu dostępu do Kursu;
poprzez Konto w Serwisie.
Dostęp do Kursu jest aktywny przez czas wynikający z opisu danego Kursu. Po upływie tego okresu dostęp do Kursu wygasa automatycznie.
W okresie aktywnego dostępu do Kursu Klient może korzystać z Kursu nieograniczoną liczbę razy.

§ 5. Odpowiedzialność w zakresie treści i Usług cyfrowych

Postanowienia tego rozdziału zawierają szczególne regulacje odnośnie Usług cyfrowych, tj. kursów online / szkoleń online / vod, a także Towarów będących nośnikiem treści cyfrowej, oferowanych przez Usługodawcę w Serwisie i nabywanych w ramach Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
Jeśli Usługodawca nie dostarczył Usługi cyfrowej, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może wezwać Usługodawcę do doręczenia niezwłocznie lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie, pod rygorem odstąpienia od Umowy.
Jeśli Usługodawca poinformuje lub z okoliczności sprawy wynika, że nie dostarczy Usługi cyfrowej albo nie dostarczył jej w terminie mającym istotne znaczenie dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, to Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy bez uprzedniego wezwania do dostarczenia Usługi cyfrowej.
Dla Produktów będących nośnikiem treści cyfrowej punktów 2-3 powyżej nie stosuje się, a zastosowanie mają zasady dostarczania Produktów, opisane w Rozdziale 5 Regulaminu.
Usługodawca informuje o aktualizacjach i dostarcza je Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zgodnie z przepisami prawa.
Usługodawca informuje o wymaganiach dotyczących środowiska cyfrowego, które jest niezbędne dla Usługi cyfrowej. Informacje znajdują się w opisie w Serwisie.
Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta za brak zgodności Usługi cyfrowej z Umową na zasadach wynikający z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
1) Usługa cyfrowa jest zgodna z Umową, jeżeli:
a) jej opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność do wsparcia technicznego i aktualizacji są zgodne z Umową;
b) jest przydatna do szczególnego celu, o którym Usługodawca został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który zaakceptował;
c) nadaje się do celu, w którym zazwyczaj korzysta się z takiej Usługi cyfrowej;
d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy jakie są typowe dla tego rodzaju Usługi cyfrowej i jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Usługi cyfrowej oraz publicznych zapewnień jego dotyczących);
e) jest dostarczona z akcesoriami i instrukcjami, których Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;
f) jest zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, udostępnionymi przez Usługodawcę przed zawarciem Umowy,
2) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową, o których mowa w punkcie 7. 1) c-f powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta został poinformowany przez Usługodawcę o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i zaakceptował ten fakt wyraźnie i odrębnie,
3) Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z Umową istniejący w chwili dostarczenia i stwierdzony w ciągu 2 lat od tej chwili – w przypadku Usługi cyfrowej dostarczanej jednorazowo lub w częściach, albo za brak zgodności z Umową, który wystąpił w czasie, w którym Usługa cyfrowa miała być dostarczają – w przypadku Usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły;
4) uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta z tytułu niezgodności z Umową to:
a) żądanie doprowadzenia do zgodności z Umową. Doprowadzenie do zgodności z Umową zostanie wykonane na koszt Usługodawcy, w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności. Jeżeli byłoby to niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową;
b) Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli:
– doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
– Usługodawca nie doprowadził do zgodności z Umową;
– brak zgodności z Umową nadal występuje, pomimo działań podjętych przez Usługodawcę;
– brak zgodności z Umową jest tak istotny, że uzasadnia żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od Umowy bez uprzedniego wezwania do doprowadzenia do zgodności z Umową;
– okoliczności lub oświadczenie Usługodawcy wskazują na to, że nie doprowadzi on do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,
7) odnośnie obniżenia ceny:
– obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny Usługi cyfrowej zgodnej z umową;
– Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta,
– Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
8) odnośnie odstąpienia od Umowy:
– Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność z Umową jest nieistotna;
– Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do zwrotu nośnika materialnego, na którym została dostarczona treść cyfrowana, jeśli Usługodawca tego zażąda. Zwrot następuje na koszt Usługodawcy;
– Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta, ale tylko w części odpowiadającej niezgodności z Umową oraz treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej których obowiązek dostarczenia wygasł wskutek odstąpienia od Umowy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Usługodawca nie pobiera zapłaty za czas korzystania z Usługi cyfrowej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego na prawach konsumenta, w którym Usługa cyfrowa była niezgodna z Umową.
10. Usługodawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tylko w pewnych przypadkach, tj. gdy materiały video i tekstowe przestają być aktualne i nieść wartość, mogą zostać usunięte przez Usługodawcę lub zaktualizowane . Zmiana nie będzie łączyć się z kosztami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
11. Informacje o funkcjonalności i środkach technicznych ich ochrony, a także o kompatybilności i interoperacyjności znajdują się pod adresem https://www.adriankilar.com/iofist

ROZDZIAŁ 7. NEWSLETTER

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Użytkownikowi zamówionych informacji.
2. Korzystanie z Newsletter-a jest bezpłatne i wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń.
3. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a. Korzystanie z Newsletter-a jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez skorzystanie z opcji „rezygnuj”, przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną e-mail: kontakt@adriankilar.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Adrian Kilar ul. Rakowiecka 30a 02-528 Warszawa.

ROZDZIAŁ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ – DODATKOWE POSTANOWIENIA

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż adriankilar.com i kursy.adriankilar.com, do których linki zawarto w Serwisie.

ROZDZIAŁ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.).
Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez niego lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.
Wykonywanie usługi, za którą Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, może rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, pod warunkiem że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta złoży Sprzedawcy oświadczenie zawierające takie wyraźne żądanie oraz potwierdzenie, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy z chwilą jej wykonania przez Sprzedawcę.
Informacje o odstąpieniu od Umowy zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym pod Regulaminem. Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest pod Regulaminem.
Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru – i to w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar, Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru.
Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów.
Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.
Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
w której przedmiotem Umowy jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem Umowy jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem Umowy jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem Umowy są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
w której przedmiotem Umowy są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
w której Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; a jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
w której przedmiotem Umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie;
o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
12. W przypadku odstąpienia od Umowy dotyczącej treści cyfrowych lub Usług cyfrowych Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta powstrzymuje się od korzystania z nich. Usługodawca może uniemożliwić korzystanie z nich poprzez uniemożliwienie dostępu lub zablokowanie konta.

ROZDZIAŁ 10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Adrian Kilar ul. Rakowiecka 30a, 02-528 Warszawa. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Powyższe nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który może kierować reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób.
Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis przedmiotu reklamacji i żądanie Użytkownika.
Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację Klienta w terminie 30 dni, a na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku.
Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

ROZDZIAŁ 11. DANE OSOBOWE

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
Usługodawca zapewnia, aby dane te były:
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
Usługodawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Usługodawcy.
8. Usługodawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
9. W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podwykonawcom;
2) firmie hostingowej,
3) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
4) dostawcy usług internetowych,
5) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
6) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
7) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
8) podmiotom świadczącym obsługę księgową.
10. Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:
1) nazwisko i imiona Klienta;
2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres zameldowania na pobyt stały;
4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania;
5) adresy elektroniczne Klienta.
12. Sprzedawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.
2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej www.adriankilar.com oraz kursy.adriankilar.com stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.
3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.adriankilar.com oraz kursy.adriankilar.com bez zgody właściciela jest zabronione.
4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019.1231 t.j. ze zm.).
5. Poprzez zawarcie umowy lub korzystanie z Serwisu Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do Produktów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019.1231 t.j. ze zm.), ale wyłącznie licencję do użytkowania na warunkach określonych w Serwisie, bez prawa do udzielania sublicencji.

ROZDZIAŁ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta), a z powództwa Konsumenta sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego). W przypadku sporu z Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na prawach konsumenta sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany dotyczące profilu działalności Sprzedawcy lub oferty Sprzedawcy, zmiany dotyczące funkcjonalności Serwisu.
Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że nie narusza praw nabytych Klientów, tj. do Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy zawartej i wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dacie tych czynności.
O treści zmian Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta, z którym zawarta jest umowa ciągła (użytkownicy zarejestrowani, posiadający Konto lub wpisani do Newsletter’a) o zmianie Regulaminu. Powiadomienie nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez oświadczenie Sprzedawcy złożone drogą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmian Klient może skorzystać z prawa do rezygnacji z umowy w terminie 14 dni. W braku oświadczenia zmiana będzie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia powiadomienia.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(dotyczy tylko konsumentów i przedsiębiorców uprzywilejowanych na prawach konsumenta)

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach Konsumenta
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:
Adrian Kilar ul. Rakowiecka 30a 02-528 Warszawa
e-mail: kontakt@adriankilar.com
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (w przypadku Towaru) albo od dnia zawarcia Umowy (w przypadku treści lub Usług cyfrowych). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30,00 PLN.
Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta
UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
………………………., ……………………………….
…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu/email do kontaktu)
Dane Sprzedawcy:
Adrian Kilar
ul. Rakowiecka 30a 02-528 Warszawa
ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ
Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży ………………………………………………
Data zawarcia umowy …………………………………………
Data odbioru towaru …………………………………………………..
W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.…………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)